Cắt dây kỹ thuật: hành trình XYZ: 520x370x300mm, chính xác đến ± 0,002mm.

 

Dịch vụ khác